Ticketvoorwaarden van Ticketcounter

Ticketvoorwaarden van Ticketcounter

Artikel 1Definities

Abonnement of meervoudige toegang betekent een document waarmee meervoudige toegang tot een Park te verkrijgen is, of toegang tot een overeengekomen en gedefinieerd aantal Parken, alsmede de “meerrittenkaarten”. De van toepassing zijnde abonnementsvoorwaarden worden ter beschikking gesteld door het Park. Voor al het overige zijn de voorwaarden zoals beschreven voor Tickets van toepassingen, gesteld in deze Ticketvoorwaarden;

Elektronische wijze betekent de levering van Tickets middels digitale communicatiemethoden zoals email, internet of andere digitale methoden;

Klant betekent de natuurlijke of rechtspersoon die Tickets bestelt;

Overeenkomst betekent de overeenkomst, inclusief voorwaarden, die ten grondslag ligt aan het kopen van Tickets door Klant en de levering hiervan door Ticketcounter ;

Park of Parken betekent de partij of de partijen die met Ticketcounter een overeenkomst hebben voor de elektronische (door)verkoop van Tickets ten behoeve van de toegangsverlening tot het Park (zoals bijvoorbeeld dagrecreatiepark, dierentuin, evenement, museum of plaats van de belevenis);

Parkregels betekent de toepasselijke voorwaarden en regels bij een bezoek aan het Park zoals die opgesteld zijn door de eigenaar/exploitant van het Park, die met Ticketcounter een overeenkomst is aangegaan voor doorverkoop van Tickets;

Ticket (of e-Ticket) betekent het document (elektronisch en/of gedrukt op papier) en de toepasselijke condities en/of voorwaarden, dat via elektronische wijze is gekocht, waarmee door Klant éénmalig toegang tot het Park kan worden verkregen, tenzij anders vermeld op de website en/of het Ticket;

Ticketcounter betekent Ticketcounter BV, die namens het Park de Tickets uit haar systemen verstrekt, betaling organiseert en verifieert en Tickets verstuurt naar de Klant;

Ticketvoorwaarden de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van Tickets door Klanten.

Artikel 2Toepasselijkheid

 1. Deze Ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen (bestellingen) van Tickets. In gevallen waarin de Ticketvoorwaarden niet voorzien, beslist Ticketcounter.
 2. Bij gebruik van het Ticket zijn naast deze Ticketvoorwaarden altijd de Parkregels van toepassing, die op verzoek te verkrijgen zijn bij het Park.
 3. De Ticketvoorwaarden, die periodiek geüpdatet kunnen worden, zijn in te zien en te downloaden via https://ticketcounter.nl/avw.pdf
  De voorwaarden zijn tevens op te vragen via info@ticketcounter.nl.

Artikel 3Tickets

 1. Ticketcounter is verantwoordelijk voor correcte (bar)codes op Tickets. Indien er bij het verkrijgen van toegang tot het Park complicaties voordoen zal Ticketcounter uitsluitend als intermediair optreden.
 2. Elk Ticket heeft een unieke (bar)code in combinatie met een uniek serienummer. Leesbare tekst op het Ticket is ook opgenomen in de (bar)code. De (bar)code moet kunnen worden gescand om toegang tot het Park te krijgen.
 3. Een Ticket is éénmalig geldig tenzij (zoals bij Abonnementen) anders vermeld op de website en/of het Ticket. Met een Ticket kan slechts één persoon (die voldoet aan de genoemde criteria op het Ticket) toegang krijgen tot het Park, tenzij op het ticket uitdrukkelijk is vermeld dat het een groepsticket betreft, in welk geval er aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.
 4. Tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum of geldigheidsperiode. Na deze datum of periode vervalt het recht op toegang. Tickets worden niet uitbetaald of terugbetaald en de geldigheid van de Tickets kan niet worden verlengd of aangepast.
 5. Klant dient zich er zelf van te overtuigen of Park in staat is om het Ticket op geldigheid te controleren bij elektronische aanbieding (scannen vanaf een smartphone) op het moment van toegangsverlening tot Park. Indien voor toegang een papieren afdruk van het Ticket nodig is, dient Klant zelf voor een afdruk op papier te zorgen. Klant dient zich ervan te overtuigen dat de afdruk van voldoende kwaliteit is. Niet scanbare Tickets kunnen worden geweigerd in welk geval het Park kan besluiten om geen toegang te verlenen.
 6. De Tickets zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden doorverkocht. Bij een vermoeden van doorverkoop kan Ticketcounter besluiten de Tickets ongeldig te maken.
 7. Klant is niet gerechtigd wijzigingen aan het Ticket aan te brengen of de gebruikte tekst en logo’s te gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 4Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De aankoop van Tickets door Klant geschiedt bij het Park. Ticketcounter is bemiddelaar in de aanschaf middels de door haar geëxploiteerde systemen. De aankoop, de totstandkoming van de Overeenkomst, wordt definitief bij de acceptatie van de betaling op de door Klant gekozen betalingsmethode. Ticketcounter verstrekt daarna de Tickets namens het Park.
 2. De Parkregels zijn altijd van toepassing. Met het negeren of overtreden van de Parkregels kan de (verdere) toegang tot het Park worden geweigerd. De Parkregels en de openingstijden van het Park zijn op te vragen bij het Park.
 3. Ticketcounter en/of het Park kan een maximum aantal Tickets vaststellen dat per Overeenkomst kan worden aangeschaft. Ticketcounter kan dit maximum instellen per betaalmethode en/of per Klantadres (inbegrepen e-mailadres). Indien meer Tickets gewenst zijn dan het toegestane maximum, dient er contact met het Park te worden opgenomen.
 4. Ticketcounter behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een aankoop/bestelling te weigeren. Ticketcounter kan onder andere de Overeenkomst ontbinden op een door haar oordeel gebaseerd vermoeden van gebruik van geautomatiseerde (bestelling)systemen. De betaling zal in deze gevallen worden teruggedraaid met zo nodig verrekening/inhouding van gemaakte kosten. Klant zal daarover door Ticketcounter, op het adres dat is gebruikt voor de bestelling, worden geïnformeerd.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze voor Tickets, wat betreft soort en aantallen, en dient dit te doen voordat tot aankoop wordt overgegaan. Klant is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te verwerken. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van Tickets.
 6. Het herroepingsrecht is van toepassing binnen 14 dagen na aankoop op Tickets die op het moment van annulering nog geldig zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Tickets die zijn gekocht voor gebruik op één of meerdere vaste datums en/of op Tickets die geldig zijn in een vaste periode van maximaal 14 dagen.

Artikel 5Prijzen en betaling

 1. Alle op de website vermelde ticketprijzen zijn inclusief BTW en zonder andere kosten. Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op de Tickets.
 2. Alle op de website vermelde prijzen zijn door het Park bepaald. Ticketcounter is bemiddelaar tussen Park en Klant en geen eigenaar van Tickets.
 3. Tickets kunnen uitsluitend middels de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.
 4. Bij weigering van acceptatie van een betaling (bijv. creditcard of Ideal) is Ticketcounter daarin geen partij.
 5. Indien een in eerste instantie geaccepteerde betaling toch blijkt te worden teruggedraaid (geannuleerd door de organisatie van de gekozen betaalmethode) dan kan Ticketcounter besluiten Ticket(s) alsnog ongeldig te maken en te annuleren.

Artikel 6Levering

 1. Tickets worden uitsluitend als e-Tickets aan Klant verstrekt door Ticketcounter. Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte elektronische (aflever)adressen.
 2. De leveringstermijn bij een elektronische betaling is binnen 30 minuten na ontvangst van de betaling met een maximum van 2 werkdagen.
 3. De leveringstermijn bij eenmalige machtiging is binnen 2 tot 3 werkdagen met een maximum van 5 werkdagen, na ontvangst op de aangegeven (bank)rekening.
 4. Na verstrijken van de leveringstermijn heeft Klant het recht de koop te ontbinden en de betaalde bedragen gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient Klant Ticketcounter schriftelijk in gebreke te stellen met toevoeging van een restitutieverzoek.

Artikel 7Aansprakelijkheid

 1. In geval van een aan Ticketcounter toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van Ticketcounter in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is gebracht.
 2. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor technische storingen van welke aard dan ook, waardoor de betalingen niet, niet juist, of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd.
 3. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor annuleringen, afgelastingen, blokkades, wijziging van openingstijden of sluitingen, verplaatsingen of complicaties bij de toegangsverlening tot het Park. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om zich hierover tijdig en adequaat te informeren.
 4. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor de aard en inhoud van het Park.
 5. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor schade, immaterieel, materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook, ten gevolge van een bezoek aan het Park.
 6. Ticketcounter is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website van het Park.

Artikel 8Privacy

 1. Ticketcounter hanteert een privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals in te zien op https://ticketcounter.nl/privacy/.

Artikel 9Overmacht

 1. Ticketcounter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Ticketvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Ticketcounter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet instaat is de verplichtingen na te komen. Zoals, onder andere maar zich niet beperkende tot, brand, stakingen, oorlog, oproer, sabotage, storingen in infrastructuur zoals stakingen van vervoer, overstromingen, stremmingen, storingen in netwerken dan wel in aangesloten apparatuur hierop, daaronder vallende internet, telecommunicatie en bedrijfsnetwerken.

Artikel 10Diversen

 1. Indien er een situatie ontstaat waarbij er geen toegang is verschaft aan Klant of waarbij er beperkingen in de toegang zijn opgelegd, waardoor het Park besluit dat Klant recht heeft op restitutie, dan geschiedt zulks onder de regels en voorwaarden van het Park en is Ticketcounter hierin geen partij.
 2. Op aankopen van Tickets waarop de Ticketvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Ticketcounter is tijdens kantooruren te bereiken via info@ticketcounter.nl.